• Kuga ne bira …

    Kuga ne bira …

    Kako je uzročnik otkriven tek krajem 19. st., a do tada se bolest "dijagnosticirala" prepoznavanjem simptoma i upisivala u stare dokumente pod raznim nazivima, teško je reći kada se kuga prvi put poja...

    Više