Predstavljen integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući: CrossCare – HomeCare

Predstavljen integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući: CrossCare – HomeCare

»Ovo je još jedan od programa koji podiže kvalitetu života u gradu Zagrebu, posebice za onu najranjiviju skupinu ljudi starijih od 65 godina, a njih danas u Zagrebu ima 20 posto«, rekao je pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč

Na konferenciji za novinare u Gradskoj upravi danas je predstavljen EU projekt Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući: CrossCare – HomeCare. Nositelj projekta je Zavod za oskrbo na domu iz Ljubljane, a partneri na projektu su Grad Zagreb, Center za pomoč na domu Maribor, Mestna občina Ljubljana, Dom Zdravlja Čakovec i Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Zagreb.

Svrha projekta je uspostaviti suradnju između partnerskih institucija na području zdravstva i socijalne zaštite u Hrvatskoj i Sloveniji, a koja će u konačnici rezultirati izradom sveobuhvatnog programa socijalne i zdravstvene zaštite koji bi trebao biti i dio nacionalnog sustava skrbi.

»Uložili smo mnogo truda u Ustanovu za njegu u kući koju smo osnovali prije 12 godina, a ovaj projekt je još jedan korak više kako da unaprijedimo usluge za starije osobe. U Zagrebu se zbog trenda rasta osoba starije životne dobi povećava i potreba za njihovom skrbi. Bit ću sretan ako će ovaj primjer integrirane suradnje i dobre prakse doprinijeti poboljšanju socijalne i zdravstvene zaštite te bude prepoznat kao Nacionalnog sustava skrbi za starije osobe«, istaknuo je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić.

Projekt se financira u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru cilja europske teritorijalne suradnje. Vrijednost projekta je 1.052.257,68 eura, a Grad Zagreb i Gradska Ustanova za njegu u kući trebali bi povući planirana sredstva u iznosu od 172.630,01 eura.

»Ponosni smo na ovaj projekt koji ćemo provoditi zajedno s Hrvatskom sljedeće dvije godine, a bit će zasnovan na temelju održivog prijenosa znanja, praksi, pristupa i metoda rada svih projektnih partnera. Specifični ciljevi projekta su bolji pristup do usluge zdravstvene i socijalne zaštite, formiranje novog programa za provedbu integriranog pristupa skrbi u kući, s posebnim naglaskom na ponudi sveobuhvatne usluge, koja pored zdravstva obuhvaća i usluge socijalne zaštite«, pojasnila je direktorica Zavoda za opskrbu doma Ljiljana Batič.

Uspostavljena nova prekogranična struktura suradnje uključivat će 8 institucija, u okviru kojih će se poboljšati kompetencije i sposobnosti za najmanje 153 zaposlenika, a time će s poboljšati i kvaliteta i kvantiteta provedbe usluga.

»Zajednički izazov ovog projekta je trend starenja stanovništva koji je u porastu te sve veća potreba za formalnim reguliranjem područja skrbi za starije osobe u kući. Nova prekogranična suradnja integrirat će pristup uslugama zdravstvene i socijalne zaštite za bolju skrb naših sugrađana«, rekla je ravnateljica Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Andrea Miškulin dodavši da aktivnosti ustanove uključuju zapošljavanje šest radnih terapeuta te nabavku opreme za njihov rad te kako će iskustva u primjeni radne terapije poslužiti kao resurs za razvijanje usluga radne terapije u kući na području grada Zagreba.

»Starenjem stanovništva i nužnošću uvođenja novih usluga koje bi doprinijele deinstitucionalizaciji susreću se i Hrvatska i Slovenija, ali i cijela Europska unija stoga je velika konkurencija na ovim programima«, istaknula je pročelnica Gradskog ureda za programe i projekte Europske unije Mirjana Zubak dodavši kako je projekt još jedan od primjera kako Grad Zagreb koristi sve prilike koje su nam na raspolaganju kako bismo naše projekte financirali iz europskih sredstava.

Cilj Projekta je pomoći starijim osobama u njihovim kućanstvima, omogućiti im ostanak u vlastitim domovima te postići viši stupanj njege u okviru izvaninstitucionalnih zdravstvenih usluga za starije osobe u kući.
»Ovo je još jedan od programa koji podiže kvalitetu života u gradu Zagrebu, posebice za onu najranjiviju skupinu ljudi starijih od 65 godina, a njih danas u Zagrebu ima 20 posto«, rekao je pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč naglasivši koliko je važno intersektorsko djelovanje jer kroz sinergiju postižemo više.

Važno je istaknuti da će se zagovaranjem dostupnosti izvaninstitucionalnih usluga kroz ovaj Projekt, a u suradnji sa drugim partnerima i pružateljima usluga, značajno doprinijeti zagovaranju modela kombinirane socijalne politike (welfare-mix), smanjenju siromaštva te unapređenju socijalne kohezije. Socijalna kohezija kroz aktivnosti u okviru ovoga EU projekta, a prema modelu dobrih EU praksi diseminacijom iskustava zagovarat će se i na razini Republike Hrvatske. (zagreb.hr)