Potpore Grada Zagreba za tradicijske, deficitarne i proizvodne djelatnosti

Potpore Grada Zagreba za tradicijske, deficitarne i proizvodne djelatnosti

Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000 kuna godišnje, a najniži 10.000 kuna

Grad Zagreb je raspisao Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti. Natječaj je raspisan 5. svibnja na mrežnim stranicama Grada Zagreba, a zahtjevi će se zaprimati još 30 dana od tog datuma.

Potpore su namijenjene obrtima, djelatnostima slobodnih zanimanja, mikro, malim i srednjim trgovačkim društvima u vlasništvu fizičkih osoba upisanih u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju djelatnost na obrtnički način. Korisnici potpora trebaju imati sjedište na području Grada Zagreba i obavljati tradicijsku, deficitarnu i proizvodnu obrtničku djelatnost.

Potpore se odobravaju za: nabavu opreme, alata i inventara za obavljanje osnovne djelatnosti (osim prometnih sredstava), uređivanje poslovnog prostora, edukaciju, promotivne aktivnosti (troškovi izlaganja na sajmovima, troškovi izrade promidžbenog materijala, marketing i drugo), certifikate kvalitete i znakove kvalitete, stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Pravo na korištenje potpora ostvaruje se za tekuću kalendarsku godinu, a korisniku se odobrava potpora prema kriterijima skupine koja je za njega najpovoljnija.

Kriteriji za visinu potpore

Visina potpore ovisna je o ukupno utvrđenom koeficijentu prema kriterijima iz Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti. Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000 kuna godišnje, a najniži 10.000 kuna.

Podnositelji zahtjeva koji obavljaju tradicijske, deficitarne i proizvodne djelatnosti a imaju rješenje kojim je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra, odnosno koji su preventivno zaštićeni ili imaju status tradicijskog/umjetničkog obrta ostvaruju pravo na najvišu pojedinačnu potporu u iznosu od 30.000,00 kuna. Korisnik potpore dužan je imati vlastito ulaganje u projektu. Visina vlastitog ulaganja mora biti u iznosu od najmanje 10 % od dodijeljenog iznosa potpore.

Više o uvjetima i kriterijima za odobravanje potpora može se pročitati u tekstu javnog natječaja (pdf).

Zahtjev, popis potrebne dokumentacije, izjava mogu se preuzeti ovdje (pdf). (zg-magazin)

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni