Otvoren natječaj za davanje gradskih stanova u najam

Otvoren natječaj za davanje gradskih stanova u najam

Grad Zagreb je raspisao natječaj za davanje gradskih stanova u najam. Pravo na dodjelu stana u najam imaju osobe koje prije podnošenja zahtjeva na natječaj prebivaju na području Grada Zagreba, neprekidno najmanje 10 godina, a nemaju riješeno stambeno pitanje, niti mogućnost da ga riješe na drugi način.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stana je najmaje 30 dana, računajući od 11. studenoga 2019., kada je natječaj objavljen u dnevnom tisku.

Zahtjev, s priloženim ispravama podnosi se Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, a predaje se u pisarnicama područnih ureda Gradske uprave i centralnoj pisarnici Gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, svakoga radnog dana, u vremenu od 8.00 do 15.30 sati, a utorkom i četvrtkom od 8.00 do 18.00 sati.

Cjeloviti tekst natječaja i potrebni obrasci dostupni su na: https://www.zagreb.hr/natjecaj-za-davanje-gradskih-stanova-u-najam/71045 (ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni