Obavijest o upisu djece u zagrebačke vrtiće za pedagošku godinu 2018./2019.

Obavijest o upisu djece u zagrebačke vrtiće za pedagošku godinu 2018./2019.

Iz Gradskog ureda za obrazovanje i sport stigla je obavijest o upisu djece u upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2018./2019. na području Grada Zagreba.

 

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

 Dječji vrtići Grada Zagreba primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

 od 2. svibnja do 11. svibnja 2018. godine

i to za ostvarivanje sljedećih programa:

 1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2018. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu

– cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7 do 17 sati) u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba

– smjenski 10-satni program u Dječjem vrtiću Bajka, a u drugim dječjim vrtićima prema potrebi zaposlenih roditelja

– poludnevni programi u pojedinim dječjim vrtićima prema potrebi roditelja i raspoloživom kapacitetu

1.2. za djecu koja do 31. kolovoza 2018. navrše od 6 mjeseci do 11 mjeseci života

– 10-satni program u Dječjem vrtiću Medveščak i Dječjem vrtiću Duga i to za djecu zaposlenih roditelja koji ne koriste roditeljski dopust do godine dana života djeteta

 

2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

– u svim dječjim vrtićima

2.1. obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom

2.2. djeca s posebnim potrebama mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom

 

3. POSEBNI PROGRAMI

3.1. za djecu s određenom vrstom teškoća (10-satni, poludnevni, kraći)

– s motoričkim oštećenjima u Dječjem vrtiću Vladimira Nazora

– s višestrukim teškoćama, sniženih intelektualnih sposobnosti u Dječjem vrtiću Duga i u Dječjem vrtiću Sopot

– s motoričkim oštećenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti  u Dječjem vrtiću Potočnica

– s višestrukim teškoćama u Dječjem vrtiću Utrina

– s autističnim obilježjima u Dječjem vrtiću Bajka

3.2. za djecu pripadnike nacionalnih manjina

– dvojezični hrvatsko-mađarski 10-satni program u Dječjem vrtiću Potočnica

3.3. za djecu s posebnim interesima i potrebama (10-satni, poludnevni)

– Montessori program, Waldorfski program, drugi posebni 10-satni i poludnevni programi ranog učenja stranog jezika, zdravstveni, športski, ritmike i plesa, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički, ekološki, vjerski i drugi programi za koje dječji vrtić ima verifikaciju

3.4. za djecu s posebnim interesima i potrebama (kraći programi do 3 sata dnevno)

– posebni kraći programi ranog učenja stranog jezika, zdravstveni, športski, ritmike i plesa, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički, ekološki, vjerski i drugi razvojno orijentirani i socijalizacijski programi za koje dječji vrtić ima verifikaciju

 

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja samo jednom dječjem vrtiću, u pravilu prema mjestu stanovanja:

1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web stranicama dječjih vrtića i www.zagreb.hr,

2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili pisanu privolu roditelja da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,

3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisanu privolu roditelja da dječji vrtić može sam – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta, te presliku osobne iskaznice roditelja,

4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa,

5. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić

 

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12), imati djeca: roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više djece, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, koja imaju teškoće u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

 

 IV. OBJAVA REZULTATA UPISA                                                                      

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića 30. svibnja 2018.

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 14. lipnja 2018.

O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

 

V. UPIS             

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2018. ili do uključivanja djeteta u program.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 3. rujna 2018. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Djeca se mogu upisivati u programe tijekom cijele pedagoške godine u dječje vrtiće koji imaju slobodna mjesta.

Gradski ured za obrazovanje izvještavat će o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima na mrežnim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr), početkom svakog mjeseca.

Prije upisa djeteta roditelj je obvezan:

– dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02).

 Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni