Legalizirano 76 posto nezakonito izgrađenih objekata

Legalizirano 76 posto nezakonito izgrađenih objekata

Unatoč činjenici da je Grad u nekom trenutku smanjio komunalni doprinos ne bi li motivirao građane da podnesu prijavu za legalizaciju, prema podacima Gradskog ureda za imovinsko pravne poslove još je 5000 podnesenih zahtjeva bez ikakve dokumentacije, a čak 8000 zahtjeva ima manjkavu dokumentaciju

Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada provodi se već četvrtu godinu, točnije od kolovoza 2012. kada je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama stupio na snagu.

Grad Zagreb kao glavni grad prednjači u odnosu na ostatak Hrvatske tako što je do veljače ove godine riješio nešto više od 76 posto zahtjeva. Prevedeno u brojke, dosad je riješeno 69.729 zahtjeva.

Rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata završio je 30. lipnja 2013. Do tog datuma zasebni ured Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet zaprimio je 91.264 zahtjeva.

Pod obvezu legalizacije podliježu sve građevine sagrađene nakon 15. veljače 1968. godine, a koje nemaju odobrenje za gradnju, bilo da se to odobrenje zove građevinska dozvola, lokacijska dozvola, potvrda na glavni projekt ili nekako drugačije. Legalizirati se mogu samo građevine vidljive na digitalnoj ortofoto karti od 21. lipnja 2011. godine izgrađene u skladu s odobrenjem (obujam, otvori, namjena itd.) , a svaki zahvat koji odstupa od projektne dokumentacije (nadograđena terasa, garaža ili novi kat) mora se naknadno legalizirati.

U postupak legalizacije mogli su ući samo objekti s minimalno jednom etažom s krovom ili bez njega. Samo temelji ne mogu se ozakoniti.

Ministarstvo graditeljstva podijelilo je bespravne građevine u četiri kategorije. Nezakonite građevine su podijeljene na zahtjevne zgrade, manje zahtjevne zgrade, jednostavne zgrade i poomoćne zgrade.

Unatoč činjenici da je Grad u nekom trenutku smanjio komunalni doprinos ne bi li motivirao građane da podnesu prijavu za legalizaciju, prema podacima Gradskog ureda za imovinsko pravne poslove još je 5000 podnesenih zahtjeva bez ikakve dokumentacije, a čak 8000 zahtjeva ima manjkavu dokumentaciju.

Grad Zagreb je dosad izdao više od 60.000 rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata, ali za 6.000 rješenja nije izvršena uplata. Svima onima koji čekaju na donošenje izmjena i dopuna prostornih planova, prostornog plana Grada Zagreba i Generalnog urbanističkog plana Zagreba, a takvih je manje od 1700, ne može biti izdano rješenje o izvedbenom stanju. Što se tiče zahtjeva s manjkavom dokumentacijom, Grad broji 13.000 takvih zahtjeva, takvi zahtjevi mogu samo dobiti negativno rješenje. Kako takvi zahtjevi ne bi postali trajan problem u provođenju legalizacije, svi se građani pozivaju da prilože potpunu dokumentaciju.

Građanima slabijeg imovinskog stanja pomaže grad u podmirenju troškova legalizacije. Svi koji ne predaju ili nisu predali zahtjev za legalizaciju riskiraju da im država sruši kuću.

„Legalizacija vam omogućuje da napokon budete svoji na svome.“, poručio je gradonačelnik Milan Bandić svim onim građanima koji su predali zahtjev za legalizaciju ali nisu priložili svu potrebnu dokumentaciju. (M. F.)