Korona virus, koronavirus ili Coronavirus?

Korona virus, koronavirus ili Coronavirus?

Širenjem nove zarazne bolesti COVID-19 u Kini, ali i u drugim krajevima svijeta, nametnulo se pitanje kako pravilno pisati naziv virusa koji tu bolest uzrokuje.

U medijima su se pojavili valjda svi mogući oblici koji se odnose na konkretan virus, s malim i velikim početnim slovom, spojeno i odvojeno, u latinskom i fonetiziranom obliku (Korona virus, koronavirus, Konornavirus, Corona virus). Kako bismo izbjegli daljnje nedoumice i zbrku, donosimo preporuku Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a to je da se u pisanju koristi oblik koronavirus.

Općenito, virus se u medicini definira kao ‘infektivni mikroorganizam koji se razmnožava samo u živim stanicama drugih organizama’. U stručnoj i široj općoj uporabi u hrvatskome su jeziku ustaljeni prilagođeni nazivi za viruse. Prema pravilu o pisanju stručnih naziva malim se početnim slovom pišu svi jednorječni nazivi te svi višerječni nazivi osim riječi koja je i sama ime ili posvojni pridjev izveden od osobnoga imena, npr. ebola, zika / virus zika, virus Zapadnoga Nila / zapadnonilski virus. U skladu s navedenim pravilom piše se i naziv virusa čiji je latinski naziv Coronavirus koji je uzročnik aktualne epidemije.

„U hrvatskome se standardnome jeziku taj naziv preporučuje pisati kao koronavirus, dakle fonetizirano i malim početnim slovom. Umjesto latinskoga naziva Coronavirus, koji se prema pravilu hrvatskome jeziku ne sklanja, prilagođeni oblik koronavirus morfološki se može uklopiti i u sklonidbenu paradigmu hrvatskoga jezika (zaraza koronavirusom, mjere suzbijanja širenja koronavirusa), a s obzirom na to da koronavirus nije samo jedan, nego postoji više vrsta toga virusa, upotrebljava se i njegov množinski oblik koronavirusi”, pojašnjava se u Jezičnom savjetniku IHJJ-a.

Zapis COVID-19, dodaje, u skladu je i s pravopisnim pravilom o pisanju pokrata prema kojemu se sva slova u pokratama pišu velikim početnim slovom, (DNK, HVIDRA, UN, EU itd.), osim onih koje su službeno drukčije registrirane ili su se leksikalizirale pa se mogu pisati i kao riječ (INA/Ina, NAMA/Nama i sl.).

S obzirom na to da se u nazivu COVID-19 na kraju nalazi broj, koji je od pokrate odvojen spojnicom, taj se naziv ne sklanja i ne preporučuje se sklanjanje zapisa COVID-19 (npr. COVID-a-19), niti umetanje padežnoga nastavka prije broja 19 (npr. COVID-om-19). Preporuka je da se uz pokratu COVID-19 uvijek navodi riječ bolest koja ga pobliže označava, pojasnio je ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Željko Jozić, a prenosi tportal. (ZG-m)