Kći ili kćer?

Kći ili kćer?

Ako ste se pitali koji je oblik riječi iz naslova pravilan, odgovor glasi: oba. No to pak ovisi o padežu u kojem se riječ upotrebljava. Nominativ glasi kći, a kćer je akuzativ imenice kći.

Dakle, ispravno je:

Ovo je moja kći (tko? što?).

Volim svoju kćer (koga? što?).

U ostalim padežima jednine i u nominativu, genitivu i vokativu množine imenica kći glasi kćeri.

U dativu, lokativu i instrumentalu množine ima oblik kćerima.

Oblik kćerka ne pripada hrvatskome standardnom jeziku.                      

               

PADEŽ

JEDNINA

MNOŽINA

nominativ

kći

kćeri

genitiv

kćeri

kćeri/kćeriju

dativ

kćeri

kćerima

akuzativ

kćer

kćeri

vokativ

kćeri

kćeri

lokativ

kćeri

kćerima

instrumental

kćeri/kćerju

kćerima

Dok su kod imenica i-sklonidbe nominativ i akuzativ jednaki, kod imenice kći nominativ ima drugu osnovu pa su govornici počeli taj “neobičan” padežni oblik zamjenjivati oblikom koji se čini pravilnijim, no to je pogrešno. (B. J.)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni