Javni poziv za članove Savjeta mladih Zagrebačke županije

Zagrebačka županija objavila je javni poziv za predlaganje kandidata za članove/ice Savjeta mladih Zagrebačke županije. Prijedlozi se podnose Odboru za izbor i imenovanja Županijske skupštine Zagrebačke županije do 23. studenog 2012. godine.  Savjet mladih Zagrebačke županije osniva se kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život cijele Županije. Dvanaest članova Savjeta mladih bira Županijska skupština na mandat od dvije godine.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Zagrebačke županije imaju: udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih, a svi sa sjedištem na području Zagrebačke županije. Kandidati za članove Savjeta mladih Zagrebačke županije mogu biti osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije u dobi od 15 do 29 godina života.  Tekst javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih i obrazac prijave nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr te na web stranici Savjeta mladih Zagrebačke županije www.mladi.zagrebacka-zupanija.hr.

Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zagrebačka županija, Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom „Prijedlog kandidata za članove/ice Savjeta mladih Zagrebačke županije“. (zg-m)