Imunološki zavod postaje javna ustanova

Imunološki zavod postaje javna ustanova

Imunološki zavod će biti sveopći pravni slijednik Trgovačkog društva i preuzet će njegovu imovinu, prava i obaveze

Vlada je na današnjoj donijela Uredbu kojom se osniva Imunološki zavod kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti u području zdravstva koja je od strateškog i općeg gospodarskog interesa za Hrvatsku.

„Imunološki zavod će biti sveopći pravni slijednik Trgovačkog društva i preuzet će njegovu imovinu, prava i obaveze te njegove zaposlenike temeljem posebnog ugovora“, kazao je ministar zdravlja Siniša Varga.

Imunološki zavod počinje s radom danom upisa u sudski registar, a danom stupanja na snagu ugovora o prijenosu djelatnosti, koji će sklopiti Imunološki zavod d.d. sa Zavodom, prenose se sva prava i obveze vezane uz prenesenu djelatnost na Zavod, te Imunološki zavod d.d. daje Zavodu pravo korištenja poslovnih prostora i opreme koje je koristio za obavljanje prenesene djelatnosti.

Trgovačko društvo Imunološki zavod prenijet će svu imovinu na Vladu, a u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ugovora o prijenosu imovine, Vlada Republike Hrvatske će posebnom odlukom prenijeti tu imovinu na Zavod te sva prava i obveze vezane uz prenesenu imovinu.

Ministar je kazao da mu je teško procijeniti kada će se cijeli taj proces završiti, ali se nada da će to biti u najkraćem mogućem zakonskom roku, te čim to pređe u ‘ingerenciju’ Ministarstva zdravlja radnici mogu računati i na plaće. Rekao je i da su sredstva za Imunološki osigurana te da se taj iznos kreće oko 20 milijuna kuna na godinu. (zg-m)