Holdingu odobreno zaduženje od 125 milijuna kuna

Holdingu odobreno zaduženje od 125 milijuna kuna

Planirane investicije ZGH za 2018. godinu iznose od 320,9 milijuna kuna

Gradska skupština u četvrtak je odobrila dodatno zaduživanje Zagrebačkog holdinga u iznosu od 125 milijuna kuna. Novac će se iskoristiti za financiranje investicijskog ciklusa zagrebačke mega-tvrtke.

U iznosima od 50 milijuna kuna Holding će se zadužiti kod KentBanke i Sberbanke, a u iznosu od 25 milijuna kuna kod Imex banke. Kod sve tri banke zadužuje se na rok od pet godina, uz zadužnicu kao sredstvo osiguranja naplate.

Treba naglasiti da je Skupština Društva 2. svibnja 2018. usvojila Plan poslovanja ZGH za 2018., kojim su planirane investicije u iznosu od 320,9 milijuna kuna. Od toga se 140,7 milijuna kuna odnosi na prijenos nerealiziranih investicija iz 2017.

U Planu investicija za 2018. godinu uključeni su i novi projekti u iznosu od 180,2 milijuna kuna čije je ugovaranje planirano u 2018. godini, a čija bi se realizacija odvijala u 2018. godini i djelomično u 2019. godini. Uz navedeno, planirana je realizacija i 194,8 milijuna kuna za izgradnju objekata javne namjene. Među njima su Dnevna bolnica i garaža KB Sv. Duh, Osnovna škola Podbrežje, Dječji vrtić Podbrežje i Dom za starije Markuševec.

Planirani izvori financiranja investicija ZGH za 2018. u visini od 320,9 milijuna kuna su krediti u iznosu 218,1 milijuna kuna (67,9 %), dok će se preostalih 102,8 milijuna kuna ili 32,1 % ukupnih izvora financiranja osigurati kroz financijski leasing, proračun Grada Zagreba, Fond za zaštitu okoliša i ostalih izvora.

Spomenimo da će se novac iz proračuna Grada Zagreba (ukupno 22,7 milijuna kuna) utrošiti na financiranje izgradnje ograde na groblju Mirogoj, uređenje novih grobnih polja u Gaju urni, nabavu pokretne opreme za sakupljanje otpada,  uređenje pet mobilnih reciklažnih dvorišta te dva pokretna reciklažna dvorišta. Gotovo 40 milijuna kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost upotrijebit će se za sufinanciranje nabave dijela komunalne opreme za Čistoću.

Iz ostalih izvora će se osigurati 50.000 kuna za sanaciju krovnog vijenca tržnice u Gajnicama.

B. Jagačić

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni