Holding raspisao javni poziv za postavljanje samoposlužnih aparata

Holding raspisao javni poziv za postavljanje samoposlužnih aparata

Zagrebački holding d.o.o. u četvrtak je objavio javni poziv za postavljanje pokretnina, u naravi samoposlužnih aparata sa sustavom s povratom kovanica za tople i hladne napitke te prehrambene proizvode (snack&food i voćomati) na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.

Samoposlužni aparati, ukupno 91, postavljaju se u poslovne prostore Zagrebačkog holdinga na lokacijama u Zagrebu i Svetoj Nedelji te u Crikvenici i Puntu na otoku Krku, od toga 59 aparata za tople napitke, 2 voćomata te kombinirani – 5 aparata za hladne napitke i snack&food i 25 aparata za tople i hladne napitke i snack&food.

Početna cijena mjesečne naknade po aparatu iznosi 700,00 kuna. U početni iznos mjesečne naknade nije uključen trošak PDV-a. Troškovi režija koji terete poslovni prostor te zajedničke uređaje i prostorije u objektu uračunati su u početni iznos mjesečne naknade. Samoposlužni aparati postavljaju se na iskazane lokacije počevši od 1. rujna 2016. godine, a najkasnije do 18. rujna 2017. godine.

Zainteresirani ponuditelji mogu dati ponudu samo za ukupan broj aparata.

Rok za dostavu ponuda je najkasnije do 04. kolovoza 2016. godine do 15:30 sati, bez obzira na način dostave.

Kriterij za odabir je najpovoljnija ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta javnog poziva sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne naknade u kunama (bez PDV-a) po jednom samoposlužnom aparatu, odnosno za sve aparate na svim lokacijama.

Pristigle ponude, nakon isteka roka za dostavu ponuda, razmatra stručno povjerenstvo izabrano od Društva koje će provesti postupak otvaranja ponuda, pregled i ocjenu ponuda, te izraditi Zapisnik o otvaranju i pregledu ponuda i Odluku o odabiru ili Odluku o poništenju te ih dostaviti Upravi na usvajanje.

Cjelokupan tekst javnog poziva kao i popratna dokumentacija mogu se preuzeti u Službi za marketing i prodaju Zagrebačkog holidnga, Ulica grada Vukovara 41, radnim danom od 9:00 do 16:00 sati.

Više informacija na tel. 01/6420-405 i e-mail: ksenija.pesl@zgh.hr. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni