Dječji vrtići: Sutra rok za predaju dijela dokumentacije

Dječji vrtići: Sutra rok za predaju dijela dokumentacije

Prema obavijesti Gradskog ureda za obrazovanje, svu ostalu dokumentaciju potrebno je dostaviti predškolskim ustanovama do 28. veljače

Prema Obavijesti o sudjelovanju roditelja u cijeni redovitog programa u Dječjih vrtića Grada Zagreba roditelji su do ponedjeljka, 20. siječnja dužni vrtićima dostaviti Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu s izjavom o članovima zajedničkog kućanstva i Izjavom o prihodima zajedničkog kućanstva za 2013. godinu. Potrebni obrasci se mogu preuzeti na web stranici Grada Zagreba.

Prema obavijesti Gradskog ureda za obrazovanje i sport, svu ostalu dokumentaciju potrebno je dostaviti predškolskim ustanovama do 28. veljače. Među njima su potvrde poslodavaca i drugih isplatitelja prihoda za članove zajedničkog kućanstva za 2013., dokazi o iznosu uplaćenog stambenog kredita i najamnine u 2013. godini, te dokazi o eventualnim promjenama prebivališta članova zajedničkog kućanstva, te drugi dokazi eventualnim promjenama koje utječu na dodatne olakšice.

Novost je da ove godine roditelji više nisu dužni dostavljati potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva ako su suglasni da predškolska ustanova službeno – putem nadležnog gradskog ureda zatraži te podatke.

Roditelji koji ne dostave dokumentaciju na temelju koje se može utvrditi iznos sudjelovanja prema navedenim kriterijima plaćat će najviši iznos sudjelovanja određen prema prihodovnom cenzusu.

Prihodovni cenzus, podijeljen je na četiri kategorije, kako je navedeno u tablici.

PRIHODOVNI CENZUS

MJESEČNI IZNOS SUDJELOVANJA RODITELJA U CIJENI REDOVITOG PROGRAMA

10-SATNI

POLUDNEVNI

1. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 4.501,00 kn i više

600,00 kn

390,00 kn

2. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 3.501,00 do 4.500,00 kn

450,00 kn

292,50 kn

3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 2.501,00 do 3.500,00 kn

300,00 kn

195,00 kn

4. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 2.500,00 kn

150,00 kn

97,50 kn

 

Gradske predškolske ustanove će utvrditi iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa na temelju sljedećih dokaza:

1. dokazi o prebivalištu djeteta:

uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili pisana privola roditelja da gradska predškolska ustanova može sama – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana,

2. dokaz o članovima zajedničkog kućanstva:

– izjava roditelja o članovima zajedničkog kućanstva (zajedničko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno), koja sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, ime oca-majke, srodstvo s upisanim djetetom, datum rođenja, OIB, adresa prebivališta, vrsta prihoda koju član zajedničkog kućanstva ostvaruje,

– preslike osobnih iskaznica odnosno uvjerenja MUP-a o prebivalištu članova zajedničkog kućanstva,

3. dokazi o ostvarenom prihodu svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini umanjenom za iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog kredita za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca:

– izjava o prihodima zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini, radi utvrđivanja akontacijskog iznosa sudjelovanja roditelja u cijeni programa do dostave propisanih dokaza,

– potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini ili pisana privola roditelja da gradska predškolska ustanova može sama – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti te podatke,

– potvrde poslodavaca i drugih isplatitelja prihoda o visini plaće, naknade plaće i drugog dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva koji je zaposlen ili samostalno obavlja djelatnost ili je ostvario drugi prihod (mirovina, naknada za bolovanje, rodiljne i roditeljske potpore, naknada za nezaposlene, naknada po ugovoru o djelu, drugi prihodi koji podliježu oporezivanju sukladno Zakonu o porezu na dohodak),

– ugovor o stambenom kreditu, dokazi o uplaćenim ratama u prethodnoj godini,

– ugovor o najmu stana, dokazi o uplaćenoj najamnini u prethodnoj godini,

4. dokazi o statusu invalida Domovinskog rata i postotku invalidnosti, odnosno dokaz o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti:

rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti,

5. dokazi o samohranosti roditelja:

rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,

6. dokazi o pravu na stalnu socijalnu pomoć:

rješenje centra za socijalnu skrb o pravu na stalnu socijalnu pomoć i zadnja isplatnica.

Za mjesec u kojem  je dijete boravilo u predškolskoj ustanovi do najviše 5 dana, a izostanak je unaprijed najavljen ili kasnije opravdan, roditelj će plaćati 40 % iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

Za boravak djece u predškolskoj ustanovi subotom ili duže od redovitog programa roditelj će plaćati 20,00 kn po satu djetetova boravka, ako posebnim zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba nije drukčije utvrđeno. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni