SAMOZAPOŠLJAVANJE

Osobe koje teško dolaze do posla, a imaju znanja i vještine potrebne da oživotvore neku ideju koja bi mogla imati prođu na tržištu, definitivno bi trebale razmisliti o samozapošljavanju. Ovom mjerom Hrvatski zavod za zapošljavanje nastoji pružiti stručnu i financijsku podršku realizaciji poduzetničkih ideja nezaposlenih osoba s ciljem pokretanja i registriranja poslovnog subjekta.

Potpore za samozapošljavanje namijenjene su svim nezaposlenim osobama bez obzira na radni staž i stupanj obrazovanja koje žele krenuti u poduzetništvo te pokrenuti vlastiti posao registracijom trgovačkog društva ili obrta.

Osobama koje iskažu interes za samozapošljavanje osigurava se stručna pomoć Zavoda te mogu na jednom mjestu dobiti sve relevantne informacije o aktivnostima vezanim za realizaciju poduzetničke ideje, a koje uključuju pomoć u izradi poslovnog plana, upućivanje na besplatne i druge edukacije kao i informacije o drugim davateljima potpora te povezivanje svih dionika na lokalnom tržištu rada (Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska gospodarska komora, razvojne agencije i sl.).

Subvencije se daju na rok od 12 mjeseci. Od 1. siječnja 2014. promijenjen je iznos potpora pa one  sada iznose 25 000 kuna, neovisno o razini obrazovanja osobe koja podnosi zahtjev, kao i o vrsti pravne osobe koju otvara (trgovačko društvo ili obrt). Također, novo je i da se subvencija više ne mora potrošiti samo za pokrivanje dijela troška godišnje plaće, kao što je ranije bio slučaj. Dobivena potpora može se tako utrošiti za osnivanje poslovnog subjekta, za nabavku opreme ili strojeva, ali i plaće.

Potpora male vrijednosti za samozapošljavanje

Potpora za samozapošljavanje usklađena je s Uredbom komisije (EK) 1407/2013  o potporama male vrijednosti. Državnom potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku, čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate, u razdoblju od tri fiskalne godine, neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.). Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje bilo kojem pojedinom poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašivati 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Korisnici mjere se odabiru javnim pozivom, a oni su dužni izraditi Poslovni plan samozapošljavanja te ispuniti Zahtjev za sufinanciranje zapošljavanja nezaposlenih osoba. Poslovni treba sadržavati opis djelatnosti, izvore financiranja uz troškovnik ulaganja i financiranja u prvoj godini te druge relevantne informacije.

Iz poslovnog plana treba biti razvidno da je poslovna ideja održiva. Podnositelj zahtjeva također mora  proći aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom područnom uredu. Dodijeljena subvencija usmjerena je na troškove otvaranja i rada poslovnog subjekta, a određuje se prema troškovniku dostavljenom uz poslovni plan. O dodjelama poticaja odlučuje Hrvatski zavod za zapošljavanje. Spomenimo da se projekt poticanja samozapošljavanja počeo provoditi 2010. godine, kada je potpore dobilo 284  osoba.

Zahtjev za dodjelama potpora se više nego udvostručio već iduće godine (772 osobe dobile su pozitivno rješenje za predloženi projekt), a očekuje se da će broj zahtjeva i dalje rasti. Zanimljiv je podatak da se čak 90 posto tvrtki i obrta otvorenih uz pomoć ovih poticaja uspio održati na tržištu (više o tome možete pročitati u ovome članku).

Obaveze korisnika

 • po obavijesti Zavoda o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva u roku 30 dana dostaviti dokaze o registraciji djelatnosti i prijavi radnog odnosa u najmanjem trajanju od 12 mjeseci nadležnim institucijama,
 • u roku 90 dana od dana isplate dostaviti dokaze o namjenskom utrošku sredstava sukladno troškovniku dostavljenom uz Poslovni plan na temelju kojeg je dana suglasnost
 • protekom ugovorenog razdoblja dostaviti dokaze da je ostvario staž osiguranja (mirovinski ili radni staž).
Napomene
 • osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost, koja je naknadno zatvorena moraju dostaviti dokaz da su podmirile sve obveze na ime obavljanja gospodarske djelatnosti
 • potpora se može odobriti za udruživanja do četiri suvlasnika istog poslovnog subjekta
 • u slučajevima kada su uz osobe koje koriste sredstva za samozapošljavanje osnivači obrta i trgovačkog društva druge fizičke osobe, korisnici sredstava moraju biti većinski suvlasnici na način:
  • dva, tri ili četiri osnivača – korisnik sredstava treba imati većinski udjel u vlasništvu (51%)
  • tri osnivača – dva korisnika sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 51%
  • više od četiri osnivača
   • jedan korisnik sredstava čiji udjel u vlasništvu mora biti 25%
   • više korisnika sredstava čiji udjeli u vlasništvu zajedno moraju činiti većinski udio u odnosu na druge osnivače.

Dokumentacija za samozapošljavanje

Poslovni plan koji treba sadržavati:

 • opis djelatnosti,
 • izvori financiranja uz troškovnik ulaganja i financiranja u prvoj godini,
 • druge informacije relevantne za donošenje odluke.

Isplata sredstava

Isplata po ugovorima o dodjeli potpore za samozapošljavanje može se izvršiti:

 •  jednokratno u roku 30 dana od dana potpisa ugovora, a  po dostavi instrumenata osiguranja napate od strane poslodavca
 • u roku 90 dana od dana isplate dostaviti dokaze o namjenskom utrošku sredstava prema troškovniku dostavljenom uz Poslovni plan na temelju kojeg je dana suglasnost.

Samozapošljavanje žena u sezonskom obrtu

Cilj ove mjere je pružanje stručne i financijske podrške ženama koje su zainteresirane za otvaranje sezonskih obrta.

Mjera je namijenjena nezaposlenim ženama bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju. Ova potpora izdaje se u trajanju od 24 mjeseci, također u iznosu od 25 000 kuna. Podnositeljice zahtjeva moraju ispuniti jednake zahtjeve kao što je slučaj kod standardne mjere za samozapošljavanje ( izraditi poslovni plan, proći aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje i dr.) , a dodijeljenom  subvencijom moći će financirati troškove otvaranja i rada poslovnog subjekta, što se određuje prema troškovniku dostavljenom uz poslovni plan.

Obaveze korisnika

 • po obavijesti Zavoda o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva u roku 30 dana dostaviti dokaze o registraciji djelatnosti i prijavi radnog odnosa u najmanjem trajanju od 24 mjeseca nadležnim institucijama. U prvoj godini rada, osoba mora biti prijavljena u radni odnos najmanje 6 mjeseci, a preostalo razdoblje mora biti prijavljena na produženo mirovinsko osiguranje. U drugoj godini izvršavanja ugovornih obveza primjenjuju se isti uvjeti,
 • protekom 12 mjeseci dostaviti dokaze o utrošku sredstava sukladno troškovniku dostavljenom uz poslovni plan.

 

Obrasci za ručno ili elektronsko ispunjavanje mogu se preuzeti na ovoj poveznici.

 

Povezani članci:

Samozapošljavanje: Put do uspjeha je moguć, ali dugotrajan i zahtjevan (12. 12. 2015.)

Izvori financiranja i komplicirana birokracija najviše zabrinjavaju buduće poduzetnike (5.5.21015.)

Sve veći interes za mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (28.5.2014.)

Arhitekt koji je krenuo za svojim snom (19.2.2014.)

Ogroman interes za mjeru samozapošljavanja (11.2.2014.)

„Naša bi priča mogla inspirirati mlade ljude“ (28.1.2014.)

Nove promjene u korištenju mjere samozapošljavanja (27.1.2014.)

Nove mogućnosti samozapošljavanja (6.12.2013.)

Samozapošljavanje: Često postavljena pitanja (19.6.2013.)

Samozapošljavanje postaje sve izraženiji trend (10.10.2012.)

Sve veća potražnja za potporama za samozapošljavanje (15.6.2012.)